BIEDRONECZKI

Ramowy Rozkład Dnia


7.45-8.45

Schodzenie się dzieci. Prace porządkowo- gospodarcze, swobodna działalność dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Indywidualna praca z dzieckiem- wyrównywanie szans edukacyjnych.

8.45-9.00

Przygotowanie do śniadania- zabiegi higieniczne.

9.00-9.30

Śniadanie. Wdrażanie nawyku właściwego zachowania się przy stole.

9.30- 10.20

Zajęcia edukacyjne wyzwalające aktywność dzieci we wszystkich obszarach dostosowane do sytuacji w grupie.

10.20-10.50

Porządkowanie sali po zajęciach edukacyjnych . Zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela oraz inspirowane przez dzieci

10.50-11.00

Zabiegi higieniczne -przygotowanie do posiłku

11.00-11.15

II śniadanie

11.15- 12.30

Pobyt na świeżym powietrzu- zabawy ruchowe, w tym z przyborami, obserwacje przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym oraz spacery i wycieczki w terenie. Wdrażanie do poszanowania przyrody i własności społecznej. Zabawy organizowane przez nauczyciela oraz inspirowane przez dzieci.

12.30-12.45

Przygotowanie do obiadu

12.45-13.20

Obiad. Doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami, przestrzeganie zasady nie rozmawiania podczas spożywania posiłków,utrwalenie nawyków higienicznych

13.20-13.30

Zajęcia relaksacyjne(słuchanie muzyki, bajek,opowiadań)

13.30-13.45

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań

13.45-14.45

Ćwiczenia z zakresu rozwijania mowy dzieci i koordynacji wzrokowo- ruchowej. Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci. Twórcza aktywność dziecka- zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci. Wspomaganie rozwoju mowy, ćwiczenia rozwijające narządy artykulacyjne. Rozchodzenie się dzieci.

Podstawa programowa realizowana od godz.8.45 do godz. 13.45

.