RAMOWY ROZKŁAD DNIA

8,00 – 9,00                 Ćwiczenia dramowe, pantomimiczne i ćwiczenia z zakresu rozwijania mowy dzieci,

                                    koordynacji wzrokowo-ruchowej, słuchanie opowiadań, wypowiedzi dzieci,

                                   ćwiczenia rozwijające narządy artykulacyjne.

 

 9,00 – 9,20             Ćwiczenia poranne. Prace porządkowo-gospodarcze, zabiegi higienicznie            

 

 9,20 – 9,40                Śniadanie.

                                   Wdrażanie nawyku  właściwego zachowania się przy stole.

 

 9,40 – 9,50                Zabiegi higieniczne.

 

 9,50 – 10,50              Zajęcia w rozwijaniu aktywności dzieci we wszystkich obszarach, dostosowanie do sytuacji w grupie.

                                   Wdrażanie czynności z zakresu kultury, zachowania się w różnych sytuacjach.

Swobodna działalność dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

 

 

10,50 – 12,10            Pobyt na świeżym powietrzu i zajęcia sportowe w tym z przyborami,  

                                   zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym,

                                   prace ogrodnicze oraz spacery i wycieczki w terenie. Wdrażanie do

                                   poszanowania przyrody i własności społecznej.

 

12,10-12,30               Zabawy ruchowe. Przygotowanie do obiadu – właściwe nakrycie do stołu zabiegi higieniczne.

 

12,30 – 13,00             Obiad.

Doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami, przestrzeganie zasady nie rozmawiania

 podczas spożywania posiłków, utrwalanie nawyków higienicznych.

 

13,00 – 13,15              Zajęcia  relaksacyjne (słuchanie muzyki, bajek)

 

13,15 – 14,00             Prace porządkowo-gospodarcze, zabiegi higieniczne. Swobodna działalność dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

                                   Praca z dzieckiem – wyrównywanie szans edukacyjnych

 

14,00 – 14,10             Zabiegi higieniczne.

 

14,10 – 14,20              Podwieczorek.

 

14,20 – 15,00             Zabawy wg zainteresowań dzieci, kontakty indywidualne z rodzicami.                

                                   Gry i zabawy z inicjatywy dzieci. Twórcza aktywność dziecka – zajęcia 

                                   rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci. 

                                   Wspomaganie rozwoju ruchowego.

                                   Realizacja programów własnych.

                                               Swobodne zabawy dzieci. Rozchodzenie się dzieci.

 

Podstawa programowa realizowana od godz.9.00 – 14.00